Menu

Vyhledávání

wedos


Nejnovější fotografie

Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s.

 

ASOCIACE PRO PODPORU ZDRAVÍ
A VÝCHOVU KE ZDRAVÍ

APROZ

 

STANOVY

 

PREAMBULE

Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví (dále jen APROZ) je občanské sdružení působící v České republice od 3. 11. 2011.

APROZ není založena za účelem zisku.

APROZ v přijímání členů, v poskytování informací a v ostatních aspektech své činnosti postupuje bez diskriminace rasy, vyznání, etnického původu, politického přesvědčení, pohlaví, sociálního postavení, tělesného a duševního handicapu, sexuální orientace nebo věku.

Aktivity APROZu, vycházející z principu holistického pojetí zdraví, se zaměřují na oblast výchovy ke zdraví v systému vzdělávání v České republice a aktivní podporu zdraví u široké veřejnosti.

Stanovené cíle a aktivity APROZ jsou podporovány vedením Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Článek 1

Název, sídlo, registrace

 

1.1 Název organizace: Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví (dále jen APROZ)

1.2. Sídlo APROZ: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, č.p. 951, 779 00 Olomouc.

1.3. Registrace: 3. 11. 2011

1.4. IČO: 22767819

Článek 2

Cíle a program APROZ

 

Hlavním cílem činnosti je podpora informovanosti v oblasti výchovy ke zdraví a podpory zdraví. Za tímto účelem APROZ:

-          podporuje vzdělávání v oblasti výchovy ke zdraví a jejich dílčích okruzích:

o   zdraví a jeho rizikové a protektivní faktory,

o   prevence infekčních i neinfekčních chorob,

o   výživa a stravovací návyky,

o   reprodukční zdraví a sexuální výchova,

o   pohybové aktivity,

o   sociálně patologické jevy,

o   podpora psychického zdraví a prevence stresu,

o   první pomoc a ochrana člověka za mimořádných událostí,

o   aj.

-          podílí se na zvyšování prestiže výchovy ke zdraví (dále jen VkZ) v systému vzdělávání v ČR,

-          podporuje rozvoj kritické zdravotní gramotnosti,

-          zajišťuje podporu a pomoc školám v oblasti výchovy ke zdraví,

-          realizuje pomoc učitelům VkZ (zejména začínajícím pedagogům),

-          vytváří platformu pro setkávání expertů VkZ,

-          snaží se transformovat nejnovější vědecké poznatky z jednotlivých oblastí VkZ
do pedagogického procesu,

-          spravuje interaktivní www stránky za účelem šíření a popularizace nejaktuálnějších poznatků pro odbornou i laickou veřejnost,

-          organizuje, spoluorganizuje a realizuje odborné konference a pracovní semináře
na tuzemské i mezinárodní úrovni,

-          zajišťuje publikování odborného recenzovaného časopisu a recenzovaného sborníku z konferencí a seminářů,

-          navazuje spolupráci s národními společnostmi obdobného zaměření (Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká společnost pro výživu, Česká pedagogická společnost aj.),

-          poskytuje konzultační a expertní služby,

-          realizuje osvětovou činnost (akce pro veřejnost, časopis, semináře a konference aj.),

APROZ zajišťuje, že není a nebude ovládána komerčními zájmy a že veškeré příjmy, produkty, majetek a ostatní aktiva budou využívány výhradně k podpoře jejich cílů.

 

Článek 3
Členství v APROZ

3.1 Členem APROZ může být fyzická osoba starší 15 let a právnická osoba souhlasící se stanovami APROZ. Přihláška k členství musí být podána písemně a rozhoduje o ní statutární orgán APROZ. V případě odmítnutí rozhoduje s konečnou platností plenární schůze APROZ.

3.2 Členství zaniká:

3.2.1 na základě písemné žádosti člena;

3.2.2 vyloučením pro neplacení členských příspěvků po dobu dvou let;

3.2.3 vyloučením pro hrubé porušení Stanov APROZ;

3.2.4 úmrtím člena.

Vyloučení podle bodů 3.2.2 a 3.2.3 podléhá schválení plenární schůze. Návrh na vyloučení podle bodu 3.2.3 může podat každý člen APROZ nebo předsednictvo. Návrh musí obsahovat důvody vyloučení. Člen, jehož se vyloučení týká, musí být písemně informován nejméně 10 dní před konáním plenární schůze, která o návrhu rozhoduje. Vylučovaný člen má právo být slyšen, navrhovat důkazy a vyžadovat vysvětlení od osoby, která návrh podala.

3.3 Členství právnické osoby zaniká rovněž jejím zrušením.

3.4 Za vedení seznamu členů je zodpovědný  předseda a místopředseda APROZ. Seznam je nejméně jednou ročně aktualizován, vždy k termínu konání plenární schůze.

 

Článek 4

Práva a povinnosti členů APROZ

4.1 Člen APROZ má při hlasování právo jednoho hlasu.

4.2 Člen má právo zúčastňovat se všech aktivit APROZ, podílet se na činnosti pracovních skupin a publikovat výsledky své práce a výzkumu.

4.3 Člen je povinen řídit se Stanovami APROZ a přispívat k uskutečnění cílů a programu APROZ.

4.4 Člen je povinen platit roční členské příspěvky, jejichž výši stanoví plenární schůze.

4.5 Členové nemohou získávat osobní materiální příjmy a výhody spojené se svým postavením v APROZ, a to ani v průběhu činnosti APROZ, ani po jejím zrušení. Žádný člen nesmí svého postavení v APROZ využít k podpoře výroby, distribuce, propagace nebo prodeji jakéhokoliv materiálu, produktu nebo služeb, na nichž má přímý nebo nepřímý finanční zájem.

4.6 Členům je zakázáno využívat osobní údaje získané v souvislosti se svou činností
v APROZ.

4.7 Žádnému členovi nesmí být z prostředků APROZ poskytnuta půjčka.

 

Článek 5

Orgány APROZ

 

5.1 Plenární schůze

5.1.1 Nejvyšším orgánem APROZ je plenární schůze (dále jen PS)

5.1.2 Plenární schůzi svolává předsednictvo minimálně jednou ročně.

5.1.3 Předsednictvo je povinno svolat PS na požádání nejméně jedné třetiny členů APROZ nebo dvou členů předsednictva nebo dvou členů revizní komise.

5.1.4 PS APROZ vydává a schvaluje vnitřní směrnice, schvaluje výroční zprávu, rozpočet a roční vyúčtování, revizní zprávu, strategické, operační a ostatní plány včetně ročního plánu práce a rozhoduje o všech základních bodech aktivity APROZ včetně jmenování externích auditorů, pokud jsou tito nezbytní. Zprávu externího auditora přijímá a hodnotí.
5.1.5 PS rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Kvórum potřebné k rozhodnutí PS je 50% členů. Hlasování se provádí aklamací.

5.1.6 Oznámení členům APROZ o svolání PS musí být učiněno nejméně 14 dní před konáním schůze.
5.1.7 Pokud se na PS nesejde potřebné množství členů, odloží se začátek schůze o 60 minut a pak schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů APROZ.

5.1.8 Každý člen může pověřit jiného člena k hlasování v zastoupení. Každý člen smí obdržet jen jednu plnou moc pro hlasování v zastoupení. Každé zastoupení musí být potvrzeno písemně s datem a podpisem člena a je platné pouze pro zmíněnou schůzi nebo pro případ jejího odročení. Člen poskytující zastoupení může toto kdykoliv před jeho užitím odvolat. Jednotlivá pověření musí vyhovovat všem dalším požadavkům uvedeným ve směrnicích.

 

5.2 Předsednictvo

5.2.1 Předsednictvo APROZ je stálým pracovním orgánem zodpovědným za plnění cílů
v obdobích mezi zasedáními plenárních schůzí.

5.2.2 Předsednictvo je devítičlenné a ze svého středu volí  předsedu, místopředsedu a tajemníka. Předsednictvo volí pokladníka z členské základny APROZ.

5.2.3 Svolání předsednictva musí být oznámeno jeho členům nejméně 14 dní před konáním schůze.
5.2.4 Členové předsednictva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Členové předsednictva mohou ve své funkci pokračovat opakovaně. Do předsednictva mohou být voleni pouze členové starší 18 let, kteří plní povinnosti člena APROZ.

5.2.5 Předsednictvo volí všichni členové APROZ v korespondenčních, přímých a tajných volbách. Volba se řídí zvláštními směrnicemi schválenými plenární schůzí.

5.2.6 Při volbách do předsednictva musí být respektována rovnost pohlaví.

5.2.7 Schůzi předsednictva svolává předseda nejméně dvakrát ročně. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

5.3 Revizní komise

5.3.1 Revizní komise (dále jen RK) se skládá ze tří členů a volí ze svého středu předsedu RK. RK prověřuje hospodaření a každoročně předkládá plenární schůzi revizní zprávu. RK je oddělená od předsednictva.

5.3.2 Svolání RK musí být oznámeno jejím členům nejméně 14 dní před konáním schůze.

5.3.3 Členové RK jsou voleni na čtyřleté funkční období. Ve své funkci mohou pokračovat maximálně po dvě po sobě jdoucí funkční období (4 + 4 roky). Maximum kumulativních termínů je 12 let (tj. 4 + 4 roky a po minimálně jednoroční přestávce další 4 roky). Do RK mohou být voleni pouze členové starší 18 let, kteří plní povinnosti člena APROZ.

5.3.4 Revizní komisi volí všichni členové APROZ v korespondenčních, přímých a tajných volbách. Volba se řídí zvláštními směrnicemi schválenými plenární schůzí.

5.3.5 Při volbách do RK musí být respektována rovnost pohlaví.

5.3.6 Schůzi RK svolává její předseda nejméně jedenkrát ročně. RK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

5.4 Statutární orgány

5.4.1 Statutárními orgány APROZ jsou její předseda a místopředseda.

5.4.2 Jednají jménem APROZ a podepisují každý samostatně.

 

 

Článek 6

Financování APROZ

6.1 APROZ má samostatné účetnictví.

6.2 Hlavními zdroji příjmů jsou zejména:

 6.2.1 členské příspěvky schválené plenární schůzí;

6.2.2 dary od jednotlivců a společností;

6.2.3 granty a finanční příspěvky z veřejných rozpočtů;

6.2.4 příjmy z činnosti při naplňování cílů APROZ (např. vstupné z pořádání příležitostných akcí);

6.2.5 výdělky z případné hospodářské činnosti, které musí být využity výlučně na realizaci cílů APROZ.

6.3 Účty jsou každoročně kontrolovány revizní komisí, nejpozději k termínu konání plenární schůze APROZ.

 

Článek 7

Změny Stanov APROZ

7.1 Jakákoliv změna Stanov APROZ je možná pouze na žádost předsednictva APROZ nebo dvou třetin členů APROZ.

7.2 Členové mohou předsednictvu vyjádřit písemně svůj názor na každou navrhovanou změnu.
7.3 Změny Stanov APROZ schvaluje PS.

7.4 Kvórum potřebné ke schválení změny Stanov APROZ je minimálně 30% členů. Schválení vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů.

 

Článek 8

Zánik APROZ

8.1 APROZ může zaniknout rozhodnutím plenární schůze nebo úředním rozhodnutím.

8.2 Kvórum potřebné k přijetí usnesení o zániku APROZ činí minimálně dvě třetiny všech členů. Následně se rozhoduje prostou většinou hlasů.

8.3 Veškerý zbytkový majetek bude předán jedné nebo více charitativním a/nebo vzdělávacím organizacím, jejichž aktivity a cíle jsou v podstatě podobné cílům APROZ a jejichž vlastní předpisy zakazují rozdělování tohoto majetku mezi členy, majitele nebo zaměstnance.

 

 

Článek 9

Členství v mezinárodních organizacích

9.1 APROZ může vstupovat do mezinárodních organizací stejného nebo obdobného zaměření a cílů.

 

Článek 10

Závěrečné ustanovení

10.1 APROZ se ve své činnosti řídí platnými právními předpisy ČR ve všech oblastech, které  nejsou zvláště upraveny Stanovami APROZ a vnitřními směrnicemi  APROZ schvalovanými PS.
10.2 Tyto stanovy byly schváleny na první plenární schůzi APROZ dne 17. ledna 2012.