Menu

Vyhledávání

wedos


Nejnovější fotografie

Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s. Podpis návrhu na registraci o.s.

Událo se

1.

interaktivní workshop Vánoce a zdraví

odkaz na fotogalerii: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/kalendar-akci/2012-12-12/

 

2.

Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví

Katedra výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Centrum výzkumu zdravého životního stylu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Dne 12. 10. 2012 na PdF MU proběhl workshop s názvem Aktuální témata výchovy ke zdraví.

Jak už napovídá název workshopu, program byl velice rozmanitý. Velice děkujeme členkám sdružení Mammahelp, jejichž příspěvek s názvem Prevence, diagnostika a terapie rakoviny prsu zaujal všechny účastníky workshopu. Velice nás těší, že se studenti mohli dozvědět nové informace, především oceňujeme praktický nácvik samovyšetření prsu, který si zkusili všichni studenti. Dále vystoupila na programu Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D. s příspěvkem Prevence rizikového chování na internetu týkající se sextingu, Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. s příspěvkem Realizace Výchovy ke zdraví na ZŠ v ČR. Se svými příspěvky také vystoupili absolventi katedry Výchovy ke zdraví PdF MU, kteří prezentovali témata svých závěrečných prací a výsledky svých výzkumů - jmenovitě Mgr. Eliška Misařová s příspěvkem Medicínské a etické aspekty procesu dárcovství oocytů, Mgr. Karel Žák s příspěvkem Život a pocity nekriminálních pedofilů a Bc. Roman Musílek s příspěvkem Riziko porodu v porodnici a v domácím prostředí.

Seminář byl primárně určen studentům 4.ročníku katedry VkZ a členům APROZ. Všichni zúčastnění, jak přednášející, tak posluchači, hodnotili seminář za velice přínosný. Těšíme se na další podobná shledání.

 

 

3.

ASOCIACE PRO PODPORU ZDRAVÍ A VÝCHOVU KE ZDRAVÍ JAKO SPOLUPOŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE DNE ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ

Dne 3. dubna 2012 se uskutečnil historicky první ročník Dne zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pro letošní rok s podtitulem „podpora sexuálně reprodukčního zdraví“.

Tematicky zaměřený celodenní seminář se konal v zaplněné aule PdF. Registrovaných účastníků semináře, kteří byli tvořeni zejména studenty VŠ i SŠ, pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ a dalšími zájemci o tuto problematiku, bylo přes sto padesát. Na organizaci i odborném programu participovala pracoviště Pedagogické fakulty, a to Centrum výzkumu zdravého životního stylu, Centrum celoživotního vzdělávání, Katedra primární pedagogiky a v rámci doprovodného programu také Katedra antropologie a zdravovědy. Jako spolupořádající organizace se zapojila Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví (APROZ) a Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV).

Slavnostní zahájení Dne zdraví podpořila svojí účastí i úvodním slovem jménem vedení PdF UP paní proděkanka pro vědu a výzkum doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Význam konání této akce vyzdvihli ve svých projevech také představitelé pořádajících subjektů, a to doc. PaedDr. Eva Šmelová, Ph.D. (vedoucí Katedry primární pedagogiky PdF UP), doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. (docentka Katedry primární pedagogiky a předsedkyně SPRSV), PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D. (zástupkyně vedoucí Katedry výchovy ke zdraví PdF MU a místopředsedkyně APROZ), Bc. Veronika Machowská (manager Centra celoživotního vzdělávání PdF UP) a Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. (manager Centra výzkumu zdravého životního stylu PdF UP a předsedkyně APROZ), která se zhostila také role moderátora 1. ročníku Dne zdraví.

Při zahajovacím ceremoniálu se uskutečnil také slavnostní akt předání diplomu z rukou předsedkyně SPRSV doc. PaedDr. Miluše Raškové, Ph.D. studentu Střední školy polygrafické v Olomouci Václavu Kudělkovi za vítězný návrh obálky pro odbornou publikaci vydávanou právě SPRSV.

Odborný program se sestával z šesti hodinových bloků zaměřených na významné oblasti podpory sexuálně reprodukčního zdraví, které zahrnovaly přednáškovou i bohatou diskusní pasáž. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. se zaměřila na problematiku významu podpory sexuálně reprodukčního zdraví  a prezentovala dílčí výsledky výzkumu Realizace výuky výchovy ke zdraví na ZŠ v ČR (s důrazem na oblast sexuální výchovy), který řeší Centrum výzkumu zdravého životního stylu ve spolupráci s Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví. Následně byla pozornost věnována otázkám prevence, diagnostiky a terapie rakoviny prsu, které velmi erudovaně prezentovala MUDr. Kateřina Spáčilová z oddělení mammodiagnostiky Radiologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Příspěvkem zaměřeným na prevenci rizikového sexuálního chování na internetu, zejména pak na problematiku „sextingu“ zaujal auditorium Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., vedoucí Centra PRVok při Katedře českého jazyka a literatury PdF UP. Praktickou aplikaci výchovy k ochraně sexuálně reprodukčního zdraví na ZŠ a SŠ pomocí programů S tebou o tobě a Čas proměn představila paní Marie Šindelářová z firmy Procter & Gamble, která tyto edukační programy zaštiťuje. Další stěžejní přednáška osvětlila význam prevence rakoviny děložního čípku s důrazem na infekci HPV, kterou přednesl MUDr. Pavel Turčan z Centra Mediol v Olomouci. Mimořádně byla také zařazena problematika dětské prostituce a její vnímání očima dospívajících, kterou prezentovala Bc. Marie Pařilová z PdF MU v Brně. Zakončení odborného programu se ujala doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., která posluchače seznámila s Evropským standardem pro sexuální výchovu a Chartou reprodukčních práv dle IPPF.

Den zdraví také doprovázel bohatý doprovodný program. Účastníci semináře si mohli prakticky vyzkoušet samovyšetření prsu na výukovém modelu, který si připravila Mgr. Jana Majerová z Katedry antropologie a zdravovědy PdF UP. V předsálí auly prezentovalo své aktivity také o.s. Anabell zastoupené PhDr. Lenkou Procházkovou z PdF MU v Brně, které se věnuje primární, sekundární i terciární prevenci poruch příjmu potravy. Své programy podpořené  ESF projekty a určené zejména pro pedagogické pracovníky představilo Centrum Celoživotního vzdělávání PdF UP. V rámci doprovodného programu byly dostupné edukační materiály k řešené problematice.

 

Aby se 1. ročník Dne zdraví na PdF UP mohl uskutečnit a byl pro účastníky bezplatný, je nutné zdůraznit, že finančně akci zaštítilo Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP a částečně také SPRSV díky sbírkové kampani Labestra, do které se PdF UP zapojila. Všichni přednášející a další spolupracovníci vystupovali bez nároku na honorář, za což jim patří srdečné poděkování. Každý registrovaný účastník obdržel certifikát o absolvování semináře podepsaný děkankou Pedagogické fakulty paní prof. PaedDr. Libuší Ludíkovou, CSc. a rektorem Univerzity Palackého v Olomouci panem prof. RNDr. Miroslavem Mašláněm, CSc.

Závěrem je vhodné upozornit, že Den zdraví na Pedagogické fakultě se konal u příležitosti Dne vzdělanosti a Světového dne zdraví, který je vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací na 7. dubna, což je výročí jejího vzniku. Rádi bychom vytvořili tradici Dnů zdraví na Pedagogické fakultě v Olomouci, které by byly pořádány pravidelně ke dni výročí Světového dne zdraví a byly vždy tematicky zaměřeny na jednu ze stěžejních oblastí zdraví a zdravého životního stylu. Pro příští rok je plánována problematika výživy a stravovacích návyků a věříme, že i další ročník Dne zdraví bude minimálně tak úspěšný jako ten první, letošní. Tímto jste všichni srdečně zváni.